Jelikož mě samotného zajímalo, kde se v ČR dá studovat grafický design na nejvyšší úrovni, připravil jsem tento podrobný přehled vysokých škol a nabízených studijních oborů se zaměřením na grafiku a design.

 

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL NABÍZEJÍCÍcH STUDIUM GRAFIKY A DESIGNU

UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Katedra grafiky VŠUP nabízí svým posluchačům otevřený systém výuky. Díky kvalitnímu pedagogickému obsazení i adekvátnímu školnímu zázemí se jednotlivé ateliéry katedry stávají jedinečnou laboratoří, místem pro setkání a rozvíjení tvůrčích schopností budoucích grafických designérů, typografů, ilustrátorů, fotografů i tvůrců v oblasti filmové a televizní grafiky a nových médií.

 

Nabízené studijní obory:

 • Design (Průmyslový design, Design nábytku a interiéru, Produktový design)
 • Užitého umění (Design oděvu a obuvi, Sklo, Keramika a porcelán, K.O.V. Koncept - Objekt – Význam, Módní tvorba, Textilní tvorba)
 • Grafika (Ilustrace a grafika, Grafický design a nová média, Grafický design a vizuální komunikace, Filmová a televizní grafika, Tvorba písma a typografie)
 • Architektura
 • Volné umění (Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Supermédia, Fotografie)
 • Teorie a dějiny umění

 

UTB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (s ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie a 3D design) a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obory Animovaná tvorba, Produkce a Audiovizuální tvorba (se specializacemi Kamera, Střih a zvuk, a Režie a scenáristika). 

Studijní programy jsou koncipovány dvoustupňově. To znamená, že studenti absolvují bakalářské studium (standardní doba 3 roky) a pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu (standardní doba 2 roky) a u studijního programu Výtvarná umění v doktorském studiu (standardní doba 3 roky). 

Všechny studijní programy jsou stavěny důsledně na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). To umožňuje studentům, aby část svého studijního programu absolvovali na jiných školách, zejména v zahraničí; tyto části jim jsou po návratu uznány jako součást studia. 

Ve studijních programech je podporována individuální profilace studenta pomocí vlastní volby povinně volitelných a volitelných předmětů. Student volí v určitém rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné přerušení studia a jeho pozdější plynulé pokračování. 

Absolventi obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské unie a UNESCO k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

 

Nabízené studijní obory:

 • Design obuvi
 • Design oděvu
 • Design skla
 • Digitální design
 • Grafický design
 • Produktový design
 • Prostorová tvorba
 • Průmyslový design
 • Reklamní fotografie
 • Design Management

 

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Věříme, že umění může a má inspirativně formovat nejen imaginaci a hloubku života v rovině tradičně estetické, ale i v rovině vědecké a technologické, že umění dokáže spolu s vědou rozvíjet nové přístupy k poznání světa, které není založeno jen na exaktních výpočtech, ale též na rozměrech neměřitelných. Věříme, že současné umění a design mají dostatek energie na kultivaci společenského života, prostředí a atmosféry.

Na Fakultě umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytujeme ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.

Jsme živým organismem, který propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami. Vytváříme tak komplexní kreativní prostředí, které ve své tvůrčí umělecké a badatelské činnosti zároveň hraje aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním a mezinárodním kontextu.

Pro práci studentů v našich šestnácti uměleckých a designérských ateliérech, studium posluchačů kurátorských studií a pro výuku teoretických i tradičně praktických výtvarných disciplín poskytujeme zázemí nově rekonstruované budovy s řadou specializovaných pracovišť, dílen a výstavních prostor. Vydáváme a podporujeme publikace o teorii a osobnostech současného umění a designu.

Pro studenty a pedagogy vytváříme a podporujeme mezinárodní prostředí formou zahraničních stáží, výměnných pobytů, workshopů, přednášek a výstav významných zahraničních designérů, umělců a teoretiků. Spolupracujeme se školami, institucemi, galeriemi a designérskými studii nejen Evropě, ale i v Asii či Americe.

Řada z našich absolventů již svou tvorbou oceňovanou doma i v zahraničí dokazuje nepřehlédnutelnou energii relativně mladého uměleckého centra severozápadních Čech, kterým se fakulta za dobu své existence stala.

Každoročně otevíráme dveře ke studiu nadaným uchazečům o nejvyšší mety umělecké tvorby, aby se svým studiem a díly podíleli na ideálech akademické tvůrčí svobody a umělecké diskuse a stali se tak součástí kreativního prostoru zvaného FUD.

 

Nabízené studijné obory:

 • Design (Design interiéru, Design keramiky, Produktový design)
 • Vizuální komunikace (Grafická design, Vizuální design)
 • Dějiny a teorie umění (Kurátorská studia)
 • Fotografie (Aplikovaná a reklamní fotografie, Fotografie)
 • Elektronický obraz (Digitální média, Interaktivní média, Performance, Time-based Media)
 • Užité umění (Přírodní materiály, Sklo, Oděvní a textilní design)
 • Všeobecná průprava (Kresba a malba, Prostorová tvorba, Grafika)

 

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je
v současnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design.


Těžiště orientace oborů fakulty je na poli užité tvorby a designu. Specifikum naší školy spočívá
v mezioborovosti, prostupech oborů a jejich přesazích uvnitř FDULS, ale i vně, směrem k ostatním fakultám. Výsledkem je úzká kooperace s technickými i humanitně zaměřenými fakultami Západočeské univerzity v Plzni, což umožňuje významné rozšíření palety nabízených předmětů. Koncepce volitelných předmětů a kreditní systém univerzitní výuky toto mezioborové propojení a mezifakultní doplňování vědomostí velmi dobře umožňují. Studenti FDULS tudíž mají k dispozici informace a vybavení laboratoří na velmi vysoké úrovni.


Studenti FDULS pravidelně slaví úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích, fakulta se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provozuje Galerii Ladislava Sutnara, organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně mezinárodní letní školy umění ArtCamp a spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí.


Ateliérová výuka je zajišťována pedagogy FDULS, zároveň je pro výuku oborů FDULS využíváno špičkového pedagogického a technického zázemí Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd; výuka jazyků je zajišťována Ústavem jazykové přípravy. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara je schopna pružně reagovat na mezery ve výčtu oborů nabízených stávajícím trhem.


V současné době Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zajišťuje výuku 460 studentů
v akreditovaných bakalářských i navazujících magisterských programech Výtvarná umění a Design, a to v několika studijních oborech a specializacích.

 

Nabízené studijní obory:

 • Fashion design (design oděvu, design obuvi a módních doplňků)
 • Design kovu a šperku
 • Design (produktový design, průmyslový design)
 • Ilustrace a grafika (mediální a didaktická ilustrace, komiks a ilustrace pro děti, grafický design, vizuální komunikace, kniha a tvarování papíru, ilustrace grafika, malba)
 • Multimediální design (multimédia, animovaná a interaktivní tvorba, nová média, intermedia, užitá fotografie)
 • Sochařství (socha a prostor, keramika)

 

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury uskutečňuje studium v akreditovaných studijních programech bakalářských, magisterských a doktorských Architektura a urbanismus, ve studijním oboru Architektura, v programu bakalářském Krajinářská architektura, ve studijním oboru Krajinářská architektura a programech bakalářských a magisterských Design, obor Průmyslový design. Postup do vyššího stupně studia je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Základním rysem vysokoškolského studia architekta a designéra je rozvíjení jeho tvůrčích schopností, umožnění hledání nových cest nebo cest k případné specializaci v oboru. Výuka na Fakultě architektury je vedena snahou poskytnout studentovi nejen odborné znalosti, ale i obraz současného světa se všemi jeho souvislostmi a východisky, které ovlivňují soudobou architektonickou tvorbu.

 

Smyslem bakalářských i magisterských studijního programů je poskytnout studentovi základní znalosti
v oboru v celé jeho šíři i v mezioborových vazbách, znalosti, které odpovídají současným požadavkům na práci architekta  a designéra a které plně uplatní v profesionální činnosti. Jedním ze základních principů studijních programů na Fakultě architektury je vyvážený podíl povinných a povinně volitelných předmětů humanitních, teoretických, technických a uměleckých a zejména výrazný podíl ateliérové výuky. Studijní programy jsou v tomto ohledu plně srovnatelné a kompatibilní s programy evropských škol architektury.

 

Doktorské studium jako nejvyšší stupeň vzdělání je určeno především pro ty studenty, kteří se chtějí věnovat vědecké a výzkumné práci.

 

Strukturovaný studijní program “Architektura a urbanismus”  byl uznán EU a zapsán do přílohy č. 5 směrnice o uznávání odborných kvalifikací, neboť splňuje požadavky na vzdělání architekta, které definuje Směrnice Rady 85/384/EHS a 2005/36/ES. Absolvent díky tomu může žádat o registraci
v zemích EU a tedy projektovat v zahraničí, aniž by při tom prokazoval obsah studia a své znalosti
v oboru.

 

Nabízené studijní obory:

 • Průmyslový design
 • Architektura (Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura)

 

VUT

Vysoké učení technické v Brně

V současné době jsou na FaVU akreditovány tři obory. Obor Design zastupují Ateliér grafického designu 1 a 2 a Atelliér produktového designu. Obor Intermediální a digitální tvorba zastupují ateliéry environmentu, performance, video, intermédií, fotografie a multimédií. Obor Výtvarná tvorba zastupují ateliéry sochařství 1 a 2, malířství 1,2,3 a Ateliér kresby a grafiky. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filozofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťují kabinety  kresby, fotografie, audio-video a informačních  technologií. Při Ateliéru sochařství 1 působí 3D studio disponující 3D technologiemi s metodou FDM (Fused Deposition Modeling), 3D optical digitizing a 3D scanner ATOS I. Studio bylo založeno v roce 2007 – jako vůbec první svého druhu na umělecké škole v České republice a jako druhé v Evropě.

Studium FaVU VUT v Brně probíhá ve třech studijních programech, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském. Absolventi získávají titul BcA. a MgA. Kromě bakalářského a návazného magisterského programu realizuje FaVU také doktorské studium v oboru Výtvarná umění a umělecký provoz. Dokladem toho, že FaVU VUT v Brně je vysoce výběrovou vzdělávací institucí, je mimo jiné i skutečnost, že počet zájemců o studium každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů.

FaVU VUT v Brně promovala první absolventy magisterského studia v roce 2000, k roku 2017 má téměř tisíc absolventů. Významná část absolventů, ale i studentů fakulty se úspěšně podílí na uměleckém dění nejen v České republice. FaVU udržuje kontakty s celou řadou uměleckých fakult a uměleckých škol doma i v zahraničí, formou nejrůznějších výměn, spoluprací, účastí v programech Erasmus.

Studenti mají možnost konzultovat v kterémkoli ateliéru. Mohou se účastnit výuky v jiném ateliéru formou časově omezené stáže, nebo trvale přestoupit v rámci oboru. Uvědomují si tak vzájemnou provázanost disciplín a získávají rovněž možnost alternativního uplatnění v uměleckém provozu. Při výtvarném vzdělávání je kladen důraz na profesionální osvojení si řemeslných a technologických stránek tvorby. Pravidelné prezentace školních děl umožňují studentům veřejnou konfrontaci a navazování kontaktů s galeristy, kurátory a sběrateli.

 

Nabízené studijní obory:

 • Průmyslový design (Produktový design, Tělový design)
 • Grafický design
 • Grafika (Kresba a grafika)
 • Architektura a urbanismus (Architektura, urbanismus)
 • Sochařství - volná tvorba
 • Video - multimedia - performance (Video, Multimédia, Performance)
 • Konceptuální tendence (Environment, Intermédia)
 • Malířství - volná tvorba

 

TUL

Technická univerzita v Liberci

Studium je chápáno jako příležitost pro diskusi mezi studenty a vyučujícími, umožňující společné hledání a nacházení. V tomto dialogu chce fakulta vychovávat všestranně vzdělané architekty a umělce. 
Studium nabízí vysokoškolské vzdělání s vyvážeností výtvarné, humanitní a technické složky. Studijní program je sestaven tak, aby umožnil studentům dosažení kvalifikace, nutné k dalšímu uplatnění. 

Od roku 2003 má fakulta akreditované čtyřleté bakalářské a na něj navazující dvouleté magisterské studium architektury.  Bakalářské studium, do nějž se hlásí noví uchazeči od akademického roku 2003/2004, má akreditovaný studijní program Architektura a urbanismus se studijním oborem Architektura, dále rovněž čtyřletý program Výtvarná umění s oborem Vizuální komunikace, dále navazující magisterský dvouletý program Architektura a urbanismus s obory Architektura a  Architektonické inženýrství. Od akademického roku 2008/2009 je součástí akreditovaných studijních programů na fakultě též bakalářských program Design s oborem Design prostředí a navazující magisterský program Výtvarná umění s oborem Vizuální komunikace – digitální média. Od akademického roku 2010/2011 je též akreditován navazující magisterský dvouletý program Design
s oborem Design prostředí.

Zvláštní důraz je při výuce kladen na ateliérovou práci. Vzhledem k poskytnutí stálého pracovního místa ve škole každému studentovi je požadováno i zpracování všech ateliérových úkolů v ateliéru za přítomnosti vyučujících a v trvalém dialogu s nimi. V ateliéru jsou řešeny nejen úkoly architektonické a výtvarné, ale i konstrukční a souvisejících profesí. Přednostně je podporována výuka angličtiny jako hlavního cizího jazyka. V rozsahu volitelných a nepovinných studijních předmětů mají studenti možnost profilovat své studium. Finančně náročné položky studia (materiál, rozmnožovací práce, exkurze) hradí fakulta pouze částečně, v rozsahu svých možností.

 

Nabízené studijní obory:

 • Design
 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarná umění

 

MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Ústav nábytku, designu a bydlení navazuje na tradici Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku 1992, a obnovuje výzkum v oboru nábytku a interiéru. Základním posláním ústavu je vysokoškolská pedagogická činnost s cílem výchovy nové generace nábytkářských bakalářů a inženýrů. Posláním školy je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni ihned po škole zařazení do pracovních týmů v oblasti výroby, vývoje a výzkumu nábytku. Díky vyvážení teoretických a praktických znalostí, jsou absolventi schopni obstát v domácím i zahraničním prostředí a začlenit se ve všech částech vývoje, od prvopočátečního zpracovávání dřeva, přes design až po testování povrchů ve specializovaných laboratořích. Škola si ale také klade za cíl, ponechat každému studentovi jeho originální přístup a myšlení a neomezovat ho dogmaty a zaběhlými klišé. Jedině samostatně uvažující jedinec může obstát jak při týmové práci, tak při samostatném výkonu, kde je očekávána nezávislost a originální a novátorské myšlení

Cílem výuky je příprava absolventů na vysoké odborné, kulturní, etické a společenské úrovni
s potřebnými tvůrčími vlastnostmi tak, aby byli schopni samostatně řešit úkoly koncepčního charakteru a reagovat pružně na požadavky praxe. Na Ústavu nábytku, designu a bydlení lze studovat bakalářská i magisterská studia. Bakalářská studia jsou tříletá, na něj navazují dvouletá magisterská studia. Absolventům bakalářských studií je přiznán titul Bc. (bakalář), absolventům magisterských studií je přiznán titul Ing. (inženýr).

V současné době roste poptávka po absolventech profilovaných v těchto oborech. Kromě klasických odvětví jako je výroba nábytku, výzkum a vývoj nově vznikají poradenské služby a architektonické kanceláře orientované na oblast bydlení. Rozšiřuje se tedy oblast, kde naši absolventi nalézají uplatnění.

 

Nabízené studijní obory:

 • Design
 • Design nábytku
 • Tvorba a výroba nábytku
 • Nábytkové inženýrství

 

SCHOLASTIKA

Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika

Scholastika je soukromá vzdělávací platforma a vyšší odborná škola sídlící na pražských Vinohradech,
v těsné blízkosti Českého rozhlasu a perly brutalistní architektury - budovy Transgasu. Cílem této instituce je nabízet široké veřejnosti možnost vzdělávání v oblasti výtvarného umění a designu. 

Ve Scholastice může studovat kdokoliv, jakéhokoliv věku, pod vedením těch nejlepších současných designérů, umělců a teoretiků. Škola nabízí dvojí možnost studia – semestrální kurzy ve 14 oborech umění i designu a od září 2016 studium na vyšší odborné škole v oborech produktový nebo grafický design. 

Scholastika vyplňuje absenci prakticky orientovaného vzdělávání založeného na reflexi současného vývoje aktuálních technologií. Navázala spolupráci s výjimečnými a respektovanými odborníky, profesionály z řad designerů, umělců a teoretiků české i mezinárodní scény.  

Scholastiku založili v roce 2012 jako vlastní vzdělávací projekt vizuální umělci, spolužáci z AVU a UMPRUM Ondřej Brody a Evžen Šimera. Od té doby škola získala odborné uznání i řadu ocenění (například Hlavní cena pro prezentaci škol na DesignBloku 2015).

 

Nabízené studijní obory:

 • Produktový design
 • Grafický design