Katedra grafiky VŠUP nabízí svým posluchačům otevřený systém výuky. Díky kvalitnímu pedagogickému obsazení i adekvátnímu školnímu zázemí se jednotlivé ateliéry katedry stávají jedinečnou laboratoří, místem pro setkání a rozvíjení tvůrčích schopností budoucích grafických designérů, typografů, ilustrátorů, fotografů i tvůrců v oblasti filmové a televizní grafiky a nových médií.

 

Vysoká škole uměleckoprůmyslová v Praze byla založena (pod názvem C. K. uměleckoprůmyslová škola) v roce 1885, ale speciální škola pro výuku užité grafiky zde vznikla až v roce 1919. Tuto speciálku vedl prof. František Kysela, vedle něhož v tomto období působily na Uměleckoprůmyslové škole v Praze další výrazné osobnosti tehdejší užité grafiky, ilustrace a písmařství - prof. Vratislav Hugo Brunner a prof. Jaroslav Benda.

V roce 1946 byla UMPRUM zařazena mezi školy vysoké a výuka byla členěna podle oborů. Do oboru užité grafiky náležela typografie, knižní výzdoba, vazba knih a ozdobnictví, propagační umění, novinářská kresba a filmová grafika.

Samostatné katedry na VŠUP byly zřízeny na přelomu roku 1949/1950. Ateliéry, které se zabývaly různými druhy užité grafiky, ale i malbou, byly v té době zahrnuty do jedné společné katedry. Na této katedře pedagogicky působila celá řada významných osobností z oblasti výtvarného umění - byli to profesoři: Emil Filla, František Muzika, Josef Novák, Antonín Pelc, Antonín Strnadel, Karel Svolinský a František Tichý.

V souvislosti s celoškolní výstavou VŠUP v roce 1965 se poprvé objevuje Katedra grafiky se strukturou čtyř speciálních ateliérů zaměřených příbuzným směrem. Jednalo se o Ateliéry se zvláštním zřetelem ke knižní úpravě a plakátu (prof. F. Muzika), ke knižní a časopisecké ilustrace (prof. K. Svolinský), ke grafice reklamní a propagační (prof. A. Strnadel) a Speciální ateliér kresleného a loutkového filmu (prof. A. Hoffmeister). Součástí této Katedry užité grafiky, kresleného a loutkového filmu byly také dílny společné pro všechny ateliéry užité grafiky a to: litografická, typografická a knihvazačská.

V úloze vedoucích pedagogů ateliérů katedry grafiky se vystřídala v pozdějších letech řada osobností, z nichž jmenujme Jiřího Trnku, Zdeňka Sklenáře, Eugena Weidlicha, Milana Hegara, a Miloslava Jágra. Struktura katedry grafiky z roku 1965 se zachovala s některými nepodstatnými změnami v názvech jednotlivých ateliérů a včetně grafických dílen až do roku 1989.

V roce 1990 byli pověřeni vedením jednotlivých ateliérů Katedry grafiky profesoři Zdeněk Ziegler (grafický design a vizuální komunikace), Jiří Šalamoun (ilustrace a grafika), Jan Solpera (písmo a typografie) a Jiří Barta (filmová a televizní grafika).

V devadesátých letech XX. století dochází díky novým digitálním technologiím k netušenému rozvoji všech oborů grafického designu, nových médií, fotografie i polygrafie. Na tuto radikálně novou situaci reagovala Katedra grafiky VŠUP významnými kroky. Z podnětu prof. Zdeňka Zieglera a doc. Milana Jaroše byl v roce 1995 na VŠUP založen Ateliér fotografie, který byl logicky začleněn do Katedry grafiky. Prvním profesorem tohoto ateliéru byl jmenován Pavel Štecha, kterého později vystřídal Ivan Pinkava. V několika etapách bylo vybudováno katedrové počítačové pracoviště a na návrh prof. Jana Solpery byl akreditován Ateliér grafického designu a nových médií. Po odchodu prof. Solpery z VŠUP se ujal vedení ateliéru písma a typografie František Štorm.

V současné době tvoří katedru grafiky tyto Ateliéry: ilustrace a grafiky (vedoucí pedagog Mgr. A. Juraj Horváth, asistentka Mgr. A. Michaela Kukovičová), tvorby písma a typografie (vedoucí pedagog ak. mal. Karel Haloun, asistenti Luboš Drtina a Tomáš Brousil), grafického designu a vizuální komunikace (vedoucí pedagog prof. Rostislav Vaněk, asistentka MgA. Kristina Fišerová), filmové a televizní grafiky (vedoucí pedagog Jan Balej, asistentky MgA. Zuzana Bukovinská a ak. mal. Patricia Martínez), fotografie (vedoucí pedagogové Doc. MgA. Aleksandra Vajd a MgA. Hynek Alt, M.F.A., asistent Mga Jakub Peršín), grafického designu a nových médií (vedoucí pedagog doc. Mgr.A. Petr Babák, asistent MgA. Štěpán Malovec). Nenahraditelnou součástí výuky na katedře grafiky je práce v grafických dílnách (litografická, knihtisk, sítotisk, ofset, hlubotisk a dílna knihvazačská). Důležitou roli mají v rámci katedry grafiky také doprovodné a teoretické disciplíny a působení celé řady externích specialistů.

 

kontakt
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
č.m.: 402
tel.: +420 251 098 111
film@vsup.cz

vedoucí katedry grafiky
MgA. Radek Sidun

 

vědecký pracovník Katedry grafiky
MgA. Petra Dočekalová 

 

Ateliér ilustrace a grafiky

„Aby prvek hry v umění nebyl viditelný pouze negativně, jako svoboda od účelových vazeb, nýbrž jako svobodný impulz." 
Hans Georg Gadamer 

Vidět a zaznamenávat. Tvárnost a zároveň jednoduchost kresby je ověřitelná. V přetechnizované a informacemi napěchované současnosti se však vrací se svojí bezprostředností. Hra a srozumitelnost. Neopouštění výtvarných prostředků nám dovoluje používat libovolné techniky (grafické i nové), křížit je a účelně, nebo divoce se vyjadřovat... O charakteru ateliéru nejlépe vypovídají úkoly a témata studentům zadávané a pak také struktura studia, která není jenom výukou ale životem v ateliéru spojeným se setkáváním, hovory, výlety a nahlížením širších souvislostí...

 

Hosty v ateliéru nejsou pouze teoretici, ale také samotní výtvarníci nebo nakladatelé či specialisté z prostředí, kterým se v dané chvíli studenti zaobírají...
Ateliér ilustrace a grafiky je otevřeným prostorem pro studenty nadšené z kreslení a s ambicí expandovat obrazem nejen do galerií, ale i do knih, ulic a elektronických médií.

Kresba, grafika, ilustrace, autorská kniha, komiks
1)    Studium / semestrální zadání (přednášky, diskuse, návštěvy v ateliérech, osobní konzultace)
2)    Společná práce (výstavy, autorské časopisy, komiksové sborníky), realizace návrhů v dílnách a ověřování životaschopnosti  v mimoškolním prostředí
3)    Malé úkoly  (workshopy zaměřené na grafické techniky, photoshop, in-design, illustrator)
Výhodou kreslíře-grafika je schopnost realitu transformovat do jednoduché formy obrázku, dnes snadno přenosné a mezinárodně srozumitelné. Jeho nezávislost na velkém zadavateli, případně sponzorovi. Nezávislost na zdlouhavých teoretických výkladech a na náročném technickém zázemí.

Rád bych tedy, aby se ateliér ilustrace a grafiky stal otevřenou dílnou pro studenty nadšené z nakresleného a s ambicí sdělovat svou vizi obrazem nejen v galeriích, ale i skrze tištěná a elektronická média.

 

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 203
tel. 251 098 322

vedoucí ateliéru
MgA. Juraj Horváth

https://www.facebook.com/GalerieBaobab

asistentka ateliéru
Mgr.A. Michaela Kukovičová

mkukov@vsup.cz

 

 

Ateliér tvorby písma a typografie

Ateliér tvorby písma a typografie patří k tradičním školám katedry grafiky na VŠUP od jejího vzniku po současnost, ať se již se jmenoval Ateliér knižní kultury nebo Kniha a písmo. V době po druhé světové válce byl veden Františkem Muzikou, Milanem Hegarem, Janem Solperou a Františkem Štormem V současnosti jsou jeho pedagogy Karel Haloun, Tomáš Brousil a Radek Sidun. Na tvorbu vlastního písma je zaměřena relativně malá část studentů, předmětem studia je celá šíře oblasti grafického designu. Klademe důraz na propojení nových a klasických médií a na využívání školních grafických dílen, které jsou jedním ze základních pilířů k pochopení naší profese.

 

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 305
tel. 251 098 414

vedoucí ateliéru
doc. ak. mal. Karel Haloun

asistenti
MgA. Tomáš Brousil
MgA. Radek Sidun

 

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace

Grafický design chápeme jako neustále se měnící entitu, v níž se odvíjí celé spektrum společensko-kulturních potřeb a technologických změn. Podstatnou osou výuky je pak spolupráce na hlavním ateliérovém zadání s tzv. rotujícím pedagogem. Vedle působení vedoucího ateliéru se pak studenti každý semestr setkávají s přístupem dalšího pedagoga, který se úzce specializuje na problematiku, na kterou je semestr právě zaměřen. Studenti tak získavájí mnohem širší rozhled, než kdyby se po celé studium setkávali pouze s jednou mistrovskou osobností, která by na jejich vývoj dlouhodobě působila. Jsou tak konfontování s mnohem diverzifikovanějšími přístupy k práci a v neposlední řadě mohou proniknout do konkrétního zadání podstatně hlouběji.

 

Snažíme se u studentů podporovat experimentální vztah k novým technologiím s akcentem na kritické a kreativní uvažování. Vnímají grafický design v kontextu své doby a utvářejí si zároveň dobrou představu o směru vývoje oboru a jeho potřebách. Témata ateliérových zadání se mohou pohybovat od zcela volných projektů až po velmi konkrétní společenské či technologické výzvy. Redesign magazínu. Vytvoření vlastní abecedy. Projekt Mars One. Fenomén doby. Hra. Motion plakát. 360° & virtuální realita. Knižní edice. Redesign a nový vizuální styl Radio 1. Vinylová edice vážné hudby pro Supraphon.

 

Důležitým rysem každého úkolu je systematická analýza, potěšení z práce, potřeba testovat oborové i vlastní hranice a pozitivní postoj k neznámému. Vedle celosemestrálních úkolů studenti pracují také na řadě kratších zadání často ve spolupráci s reálnými zadavateli, či se účastní rychlých workshopů podporující různá specifická zaměření.

 

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha
m. č. 205

 

vedoucí ateliéru
Petr Krejzek
info@redesign.cz

asistent ateliéru
Lucie Jančová

 

 

Ateliér filmové a televizní grafiky

Ateliér filmové a televizní grafiky na VŠUP má dnes, byť je to mezi většinou ostatních výtvarných disciplín medium mladé, poměrně dlouhou historii i tradici, která vznikla v dřevních dobách profesorského působení Adolfa Hoffmeistera a později Miloslava „ Mnaty“ Jágra.
Současnou náplní ateliéru, oproti letům minulým, kdy absolventy byli především výtvarníci animovaného filmu, ilustrátoři či tatéři, je supermega snaha vychovat komplexního autora, výtvarníka, režiséra, znalého střihové skladby, zvukové složky filmu, veškerých známých i neznámých filmových postupů, počítačově i světově zorientovaného a gramotného, ale především (a v tom se náplň nemění a doufejme nikdy měnit nebude) – uhníst svébytného originálního tvůrce, věčně hledajícího nové cesty a řešení, se zapnutým mozkem i intuicí na plný kule.
A nacházejícího!

 

Jinak se samozřejmě klaníme tradicím, ctíme je a vycházíme z nich: kresleňák, papírek, ploška, poloplasťák, loutka, pixilace, green, komixs, vývoj a koncepce počítačových her, videa, znělky, jingly, klipy, reklama, motion design...
Ať žije obraz v pohybu a pohyb v obraze!

Osobnosti, které působily či vzešly z našeho ateliéru: Hoffmeister, Jágr, Barta, Poš, Balej, Skála, Pavlátová, Šalamounová, Sís, Forman, Dlouhá, Kukovičová, Tachezy, Doutlíková, Fišárek, Miklínová, Pancíř, Urbánek, Dvorský, Blín, Plachý, Ott, Kohoutová, Kout, Marešová, Domlátil.....

 

kontakt
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
č. m.: 402
tel.: +420 251 098 270
film@vsup.cz

videoukázky
vimeo.com/aaadnimation

vedoucí ateléru
MgA. Jakub Zich

asistenti
Mgr. art. Michal Struss ArtD.
MgA. Zuzana Bukovinská

 

 

Ateliér grafického designu a nových médií

Ateliér Grafický design a nová média zahájil svou činnost v roce 2005 a od samého začátku má být výzkumnou laboratoří vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nových médií, pro které platí: Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!! 

Cílem studia je příprava flexibilních designérů, specialistů, kteří se komplexně orientují v podmínkách dnešních „nových" technologií a jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu.

 

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 304
tel. +420 251 098 111
petr.babak@vsup.cz

vedoucí ateliéru
prof. MgA. Petr Babák

asistent ateliéru
MgA. Jan Matoušek

 

(zdroj: https://www.umprum.cz/web/cs/grafika)